ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

కార్తీక్ అడవికొలను - జర్నలిస్ట్

 

జర్నలిస్ట్ ప్రొఫైల్
కార్తీక్ అడవికొలను
కార్తీక్ అడవికొలను గత పది సంవత్యరలుగా విలేఖరుగా అనుభవం , సామజిక విశ్లేషణ మరియు పరిశోధనాత్మక వ్యాసలలో  నైపుణ్యత.