ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

చింతలపూడి నియోజకవర్గం లో రైతు రథం లో జరిగిన అవినీతి ఏంటి ?     
చింతలపూడి నియోజకవర్గం లో రైతు రథం లో జరిగిన అవినీతి ఏమిటి ?

అసలు అవినీతి ఎలాగా జరిగింది ?

లబ్దిదారులు ఎవరు ?

నిజమైన లబ్దిదారులు ఎంత మంది ?
రామ సుబ్బయ గారు స్పందించకపోవడానికి కారణం ఏమిటి ?

సెక్రటేరియట్ లోనే  మేనేజ్ చెయ్యగలగటం  ఈ నియోజకవర్గం లో ఎవరకి సాధ్యం అవుతుంది ?

అసలు అలాగా మేనేజ్  చెయ్యవచ్చా ?

ది.12-02-2019 నుంచి ది.13-02-2019 వరుకు వరుస కధనాలు సాక్ష్యలతో మీ క్విక్ ఆంధ్ర లో  Post by

 Quickandhra Independent Web Media Publication

  


In Association with

Image