ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

రోజు రోజు కి దిగజారుతున్న హాస్పిటల్ వ్యవస్థరోజు రోజు కి దిగజారుతున్న హాస్పిటల్ వ్యవస్థ
రిఫరెన్స్ లెటర్ లేనిదే ఆపరేషన్ చెయ్యరు – రిఫరెన్స్ లెటర్ ఇవ్వాలి అంటే రూ.800  కట్టల్సిందే 
నర్స్  లు తో జాగ్రత్త!
వసతులు లేని హాస్పిటల్స్ కి కూడా 50000/- బిల్ వేస్తారు ఒకే ఆపరేషన్ ని రెండుసార్లు చేస్తారు
ఆర్ ఏం పి డాక్టర్ ల తో జరా భద్రం
       

 Post by
 Quickandhra Social Media