ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Quickandhra E-Publication 1

Ø స్త్రీల  ల పైన తగ్గని ఉన్మాదుల లైంగిక దాడులు
Ø నిర్భయ చట్టం ఏమి చెపుతుంది ?
Ø పురుషులు ఉన్మాదులగా ఎందుకు మారుతున్నారు ?
Ø నిర్భయ చట్టం పక్క దారి పడుతుంద ?
షి టీం ఉపోయగామా ? నిరుపయోగామా ?భారతీయ జనత పార్టీ డిఫెన్సు లో పడిందా ?
మోది జిఎస్టి మీద వచ్చే విమర్శలను ఎంతవరుకు పట్టించుకుంట్టునారు  ?
నిజంగా రాహుల్ కి క్రేజ్ పెరుగుతుందా? లేదా అంత మీడియా హడవిడేన? 
       
 Post by
 Quickandhra Social Media